LIFE17 NAT/IT/000596

LIFEorchids

Zlepšování stavu ochrany kriticky ohrožených populací orchidejí
na vybraných stanovištích v severozápadní Itálii

Cílem projektu LIFEorchids je čelit současnému úbytku a riziku vyhynutí planých orchidejí typických pro biologicky vysoce rozmanité travní porosty (stanoviště 6210 *), u nichž je zastoupení orchidejí klíčovým ukazatelem kvality. Aktivity projektu zahrnují: obnovu a ochranu těchto stanovišť, posílení populací 9 druhů orchidejí, zapojení „správců orchidejí“ a přenos postupů a znalostí mezi Itálií a Českou republikou.

7

Institucí

6

z Itálie

1

z České republiky

3

výzkumné ústavy

2

nevládní organizace

2

regionální parky

Kdy

5 let
Od 01.09.2018 do 31.08.2023

Kde

Itálie – region Piemont a Ligurie
Česká republika

Rozpočet

Celkové náklady 1.631.357 €
Financováno z EU 864.699 €

Očekávané výsledky

 • Posílení / reintrodukce 9 druhů orchidejí na projektových lokalitách
 • Založení 8 mikrorezervací orchidejí (OMR): 4 v parku Po Vercelli – Alessandria v Piemontu a 4 v parku Portofino v Ligurii
 • Výsadba 3600 sazenic orchidejí (400 rostlin od každého druhu) v rámci OMR, aby byly získány populace zahrnující nejméně 190 jedinců od každého druhu.
 • Obnova cca 100 ha orchidejových stanovišť v Piemontu a 1,9 ha v Ligurii
 • Nákup 5,11 ha pozemků z projektových oblastí v jádrových zónách v Piemontu, které budou definitivně určeny na ochranu orchidejí
 • Uzavření 100 smluv o správě lokalit s místními vlastníky půdy
 • 500 hektarů pozemků bude spravováno na základě smluv o správě lokalit
 • Školení pořádaná v Itálii pro nejméně 400 účastníků se zájmem o ochranu orchidejí

Program LIFE a soustava Natura 2000

LIFEorchids je součástí programu LIFE a je realizován v rámci soustavy Natura 2000.

Program LIFE je nástrojem EU k financování opatření v oblasti životního prostředí a klimatu.

Projekt LIFEorchids spadá do „podprogramu pro životní prostředí“, který financuje projekty na ochranu přírody, zejména v oblastech biologické rozmanitosti, stanovišť a druhů. Příjemci své projekty částečně financují z vlastních zdrojů.

Soustava Natura 2000 nabízí útočiště nejcennějším a nejohroženějším druhům a stanovištím Evropy. Natura 2000, pokrývající více než 18 % rozlohy 28 zemí EU a téměř 6 % jejich mořského území, je největší koordinovanou sítí chráněných území na světě.

Cílem této soustavy je zajistit dlouhodobé přežití nejohroženějších druhů a stanovišť v Evropě uvedených ve směrnici o ptácích a směrnici o stanovištích. Tyto druhy a stanoviště jsou cenné, protože jsou ohrožené, vzácné, endemické nebo cennými příklady některých typických rysů jednoho z devíti biogeografických regionů EU.

Orchideje suchých trávníků: ohrožené rostliny a stanoviště

Současná globální ztráta biologické rozmanitosti nemá v historii planety obdoby. Odhaduje se, že přibližně jeden milion živočišných a rostlinných druhů (což odpovídá 1/8 biologické rozmanitosti Země) zmizí v příštích desetiletích, rychlostí stokrát až tisíckrát vyšší, než je přirozená míra vyhynutí. Hlavní příčinou tohoto nebývalého fenoménu je antropický tlak, přímý (lidské činnosti, jako je urbanizace a intenzivní zemědělství) nebo nepřímý (globální změna klimatu). Stejně jako všechny rostliny, i orchideje trpí škodlivými účinky těchto tlaků.

Kromě toho jsou však orchideje obzvláště „náročné“ rostliny vzhledem k jejich specifické biologii a ekologii: kvůli jejich reprodukci jsou závislé nejen na opylovačích, ale také na specifických mikroskopických hubách, které jsou v přírodě nezbytné pro klíčivost semen a přežití orchidejí samých. V důsledku této dvojité a extrémní závislosti jsou orchideje považovány za více ohrožené vyhynutím než jiné rostliny, protože jsou spojeny s jinými organismy (opylovači a houbami), které jsou zase ohroženy změnami prostředí.

Kromě toho zanikají travní porosty s vysokou biologickou rozmanitostí, které jsou bohaté mimo jiné i na orchideje a které jsou rozšířené v celé Evropě (konkrétně stanoviště 6210 * v rámci klasifikace stanovišť Evropské unie). Takováto stanoviště jsou definována jako polopřirozená, protože jejich údržba vyžaduje činnosti, jako je sekání nebo pastva, od kterých bylo často upuštěno. Pokud tyto tradiční zemědělské aktivity chybí, jsou orchideje postupně nahrazovány druhy náletových keřů a stromů.

Cílové druhy

Úsilí LIFEorchids se zaměřuje zejména na ochranu devíti druhů, z nichž dva jsou velmi vzácné:

• vstavač otevřený (Orchis patens), druh vyskytující se v rámci Evropy, ve své typické podobě, pouze na několika místech v okolí Janova.
• jazýček jadranský (Himantoglossum adriaticum), druh zařazený do přílohy II směrnice o stanovištích (seznam živočišných a rostlinných druhů, jejichž ochrana se v Evropě považuje za prvořadou).

Kromě toho bylo do projektu zařazeno dalších sedm druhů (tořič včelonosný –Ophrys apifera–, tořič čmelákovitý –Ophrys fuciflora–, barlie statná –Himantoglossum robertianum–, Serapias neglecta, tořič Bertolonův –Ophrys bertolonii–, vstavač bezostrožka –Orchis antropophora–, vstavač kukačka –Anacamptis morio–, které jsou na evropské i italské úrovni méně vzácné, ale v projektových oblastech dochází k jejich úbytku.

Zásahy v terénu

Projekt zahrnuje terénní zásahy ve dvou regionálních parcích v severní Itálii: v regionálním parku Po Vercelli – Alessandria v Piemontu a v regionálním parku Portofino v Ligurii.

Orchidejím se daří v polopřirozených travních porostech, pokud se na takových místech brání rozvoji stromů a keřů použitím tradičních zemědělských postupů. V rámci obou parků bude prováděna obnova a údržba stanovišť sečením a odstraňováním expanzivních druhů keřů a stromů.

Pokud se však populace orchidejí v přírodě sníží na pouhých několik jedinců, nestačí jen ochrana jejich stanovišť. Tyto malé populace pak trpí genetickou ztrátou, která vede k problémům s vývojem, snížené vitalitě a neplodnosti. I když tedy rostou ve svém ideálním prostředí, je potřeba jim navíc pomáhat reprodukčními činnostmi v laboratoři a následnou výsadbou v terénu. Cílem této intervence je obnovení populací orchidejí s dostatečnou velikostí (pokud jde o počet jedinců), aby se posílil jejich genofond, což povede ke zdravějším a soběstačnějším společenstvům.

Výsadba rostlin bude probíhat v „mikrorezervacích“, které budou vytvořeny v obou parcích a budou dlouhodobě chráněny.

Role ČSOP
v projektu

Zajímavá bude studie možného využití metody reprodukce orchidejí „in vitro“ v českém prostředí. Protože se Česká republika řadí mezi země s dlouhou tradicí v činnosti tzv. pozemkových spolků, které fungují také v rámci ČSOP, je zde zájem o přenos českých zkušeností v péči o cenná území na projektové lokality.

Bibliografie

 • Chobot K. (ed.) (2016) Druhy a přírodní stanoviště: hodnotící zprávy o stavu v České reublice 2013. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. ISBN 978-80-88076-20-9
 • Chytry M. et al. (2015) The most species-rich plant communities in the Czech Republic and Slovakia (with new world records). Preslia 87 (3): 217-278
 • Kull T. et al. (2016) Factors influencing IUCN threat levels to orchids across Europe on the basis of national red lists. Ecology and Evolution 6 (17): 6245-6265
 • Kundrata M. and Hušková B. (2005) Sustaining rural landscapes and building civil society: experience from Central Europe. In: The Protected Landscape Approach: Linking Nature, Culture and Community, Jessica Brown, Nora Mitchell and Michael Beresford (eds), pagg. 131-146, IUCN – The World Conservation Union.